Kik vagyunk

Adatvédelmi tájékoztató A www.tiboldzoltan.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és fenntartója Tibold Zoltán

Részletek

A Társaság a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzíti teljes körűen azokat az információkat, amelyek a Társaság által a Weboldal üzemeltetése megvalósított adatrögzítések és adatkezelések részleteire vonatkoznak. A Társaság elkötelezett híve a személyes adatok jogszerű kezelésére vonatkozó szabályok betartásának és betartatásának, így különösen a magánszféra védelmének.

A Weboldal működtetése során felmerülő adatkezelések kapcsán a Társaság különösen a következő jogszabályok rendelkezéseinek felel meg:

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény),

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertörvény), Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Hírközlési Törvény), valamint mindazon európai uniós jogi aktusok, amelyek közvetlenül alkalmazandók.

A Társaság adatkezelőjévé válik mindazon adatoknak, és az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli mindazon személyes adatokat, amelyek a Weboldal felhasználói a Weboldal látogatása és használata során átadnak a Társaságnak. Az Infotörvény rendelkezései szerint személyes adat minden adat, amely egy meghatározott természetes személlyel, az érintettel kapcsolatba hozható, és az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ebbe az adatkörbe esik különösen, de nem kizárólagosa az érintett neve, hivatalos azonosító számai, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemzőjére vonatkozó információ.

A Weboldal látogatói a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt teljeskörű tájékoztatás ismeretében dönthetnek arról, hogy a továbbiakban böngészik-e a Weboldalt, illetve a Weboldalon keresztül megadják-e személyes adataikat Tibold Zoltán részére. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban a Weboldal bizonyos funkciói nem elérhetők azon érintettek részére, akik valamely adatkezeléshez történő hozzájáruláshoz nem járulnak hozzá. A Weboldal megfelelő használata, továbbá bizonyos szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele az, hogy a látogató kifejezett hozzájárulásával elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket, amellyel elismeri, hogy a tájékoztatást megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, és az adott adatkezelési célra vonatkozó adatkezeléshez hozzájárul.

Látogatottsági adatok és cookie technológia alkalmazása A Weboldal böngészésekor a Weboldal a látogató eszközére adatfájlokat, ún. cookie-kat helyez el. A cookie fájlok (a továbbiakban: sütik) elhelyezése bizonyos esetben a felhasználó engedélyéhez kötött. A sütik elhelyezésének elsődleges célja, hogy névtelen, azaz az érdekelt azonosítására alkalmatlan, információt továbbítson a Tibold Zoltán részére a Weboldalon történt 2 látogatásról. A látogató ennek megfelelően elfogadhatja vagy elutasíthatja a sütik használatát a böngészés megkezdésekor történő hozzájárulás megtagadásával, illetve a böngészője megfelelő beállításaival. A Weboldal az alábbi típusú cookie fájlokat az alábbi funkciók kiszolgálása érdekében küldi a látogató eszközére: Google Analytics, Kezelt adatok köre: böngészéshez kapcsolódó adatok, így különösen felhasználói szám, felhasználói forrás, oldalalak megtekintése, látogatás időtartama, illetve további, a Google Analytics funkcióinak leírásában meghatározott információk. Adatkezelés céljának megfelelő felhasználási módok: A Felhasználó részére személyre szabottabb információk biztosítása, látogatottsági adatok mérése és rögzítése, statisztikák készítése. Remarketing célú technológiák (AdWords, Facebook képpont) A Társaság külső szolgáltatók szolgáltatását veszi igénybe ahhoz, hogy a szolgáltatók által a Weboldalon bemért és rögzített látogatása adatainak tárolásával és felhasználásával képes legyen Tibold Zoltán bizonyos tartalmait, hirdetéseit megjeleníteni a felhasználó részére, ha ezen szolgáltatók valamely partnerének webhelyére látogat. A Google AdWords szolgáltatásának igénybevétele okán a Weboldal felhasználójának eszközére a Weboldal a Google Inc (1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által biztosított cookie-t helyez el, amellyel a Google Inc partnerei weboldalainak böngészésekor a látogató azonosíthatóvá válik. A cookie névtelen, azaz a látogató személyének azonosítására nem alkalmas formában azon aladatokat tárolja, amelyek arra vonatkoznak, hogy a látogató a Weboldal mely aloldalait tekintette meg. Tibold Zoltán a Weboldalon igénybe veszi a Facebook által remarketing célra kialakított beépített kódkészletét, amelynek célja, hogy a Weboldal látogatója részére Tibold Zoltán reklámja, hirdetése elérhetővé váljon a Facebook használata során és a Facebook jelentést készítsen a hirdetések által kiváltott felhasználói műveletekről, amelynek eredményeképpen Tibold Zoltán optimalizálni képest a hirdetési tevékenységét. A Facebook képpontok alkalmazásával kapcsolatban további információ az alábbi webhelyen érhető el: https://facebook.com

 A képpont személyes adatot nem gyűjt, nem kezel és nem tárol. Fontos, hogy a felhasználó megtudhatja, ha a Facebook képpontok alapján célzott reklámra létrehozott célközönségbe tartozik, ha a Facebookon megjelenő hirdetés legördíthető mezőjére kattint és a „miért látom ezt a hirdetést” kérdést megnyitja. Ezzel a funkcióval a felhasználó lejelentkezhet az adott hirdetésről is. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása, amelyet a böngészőben felugró Cookie nyilatkozat elfogadásával adhat meg. Adatkezelés időtartama: a Cookie-k által rögzített adatokat legfeljebb 5 évig tárolja.  A látogató jogosult elfogadni, vagy elutasítani a cookie-k használatát, emellett saját böngészője megfelelő beállításával szintén megakadályozhatja a cookie-k elhelyezését. Ennek pontos lehetőségéről és a cookie-kra vonatkozó bővebb információt a következő oldalon található információ: www.youronlinechoice.eu. A cookie-k működésének látogató általi letiltása esetén a Weboldal bizonyos funkcióit korlátozott módon fogják tudni elérni.

Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre az Infotörvény és az Elkertörvény rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a látogató önkéntes hozzájárulása. Az Infotörvény 6. § (5) bekezdése szerinti rendelkezésnek megfelelően Tibold Zoltán  a felhasználó hozzájárulása alapján felvett adatokat Tibold Zoltánra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy a Tibold Zoltán vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók tájékoztatása a Tibold Zoltán tevékenységéről, szolgáltatásairól, működéséről, továbbá Tibold Zoltán szolgáltatásainak népszerűsítésére vonatkozó reklámüzenetek küldése, marketing tevékenység folytatása. Kezelt adatok köre: teljes név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím Adatkezelési időtartama: az az időtartam, ameddig a Társaság hírleveleket küld a feliratkozott érintettek részére, de legfeljebb a látogató hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásáig terjedő időtartam. A látogató a hírlevél küldéséről bármikor, ingyenesen és bármilyen feltétel nélkül leiratkozhat, azaz visszavonhatja hozzájárulását, a hírlevélben elhelyezett leiratkozási gomb használatával, illetve az ott megjelölt módon, továbbá az zoltan.tibold@gmail.com email címre, illetve a Tibold Zoltán székhelyére eljuttatott leiratkozási szándékát tartalmazó nyilatkozatával.

Adatfeldolgozó igénybevétele: Tibold Zoltán a hírlevelek küldésével kapcsolatosan adatfeldolgozót vesz igénybe. Tibold Zoltán hírlevélre feliratkozott felhasználóinak adatbázisát, illetve marketing aktivitásához gyűjtött remarketing adatait adatfeldolgozóként kezeli, aki ellátja a Weboldallal kapcsolatos marketing célú feladatokat, azaz a hírlevelek elkészítését és kiküldését, és a hirdetési kampányok (Google, Youtube, Facebook) lebonyolítását.

A hírlevelek küldésére a amely adatfeldolgozó által biztosított informatikai rendszeren keresztül a Tibold Zoltán online hozzáféréssel bonyolítja a hírlevelek kiküldését. Az online rendszerben Tibold Zoltán a hírlevélre feliratkozott felhasználói személyes adatait (név, email cím) tárolja, részükre hírlevelet küld, a kiküldött hírlevelekhez kapcsolódó felhasználói műveleteket figyeli (megnyitás, átkattintás, olvasás), illetve a kézbesítésre nem kerülő hírleveleket szűri. A hírlevelekkel kapcsolatos személyes adatokat Tibold Zoltán a saját szerverein és az igénybe vett adatfeldolgozó szerverén is tárolja, amely az …..területén helyezkedik el. Tibold Zoltán fenntartja a jogot az adatfeldolgozó megváltoztatására.

Az adatkezelésekre vonatkozó további információk. Tibold Zoltán általi adatkezeléssel érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását a Tibold Zoltán lenti elérhetőségeire eljuttatott nyilatkozatával. Az érintett kérelmére a Tibold Zoltán tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, Tibold Zoltán, mint adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az erre irányuló a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be és díjköteles, az Infotörvényben meghatározott esetekben és mértékben.

Tibold Zoltán a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta, ezt követően törli azt.

Tibold Zolán a személyes adatot megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, továbbá törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, vagy a kezelt személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy a törlést a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 (harminc) nap áll az adatkezelő rendelkezésére, illetve amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét a Tibold Zoltán nem teljesíti, erről 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet és közli elutasítás indokait. Tibold Zoltán a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről szintén értesíti az érintettet. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag Tibold Zoltánra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; vagy annak felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy törvényben meghatározott egyéb esetben. Tibold Zoltán a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Tibold Zoltán az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak Tibold Zoltán általi megsértése esetén a Tibold Zoltán ellen szintén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi elérhetőségeken lehet élni: NAIH (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefonszám: +36 (1) 391-1400)

 

Amennyiben a fenti adatvédelmi szabályokkal nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt. Az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseit, észrevételeit, kérelmeit az alábbi elérhetőségeire továbbíthatja: Email: zoltan.tibold@gmail.com Postai cím: 2921 Komárom, Öreghegy utca 373. 

 

Elérhetőségeim

Tibold Zoltán csontkovács telefonszám
Tibold Zoltán csontkovács email cím
Tibold Zoltán csontkovács cím

2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 34.

Tibold Zoltán csontkovács cím

1138 Budapest, Csavargyár út 3. 9.em. 903. (4903 kapucsengő)

Időpontfoglalás

Jelenleg telefonon vagy emailen lehet időpontot foglalni. Várom hívását minden hétköznap 8-18 óra között.

Tibold Zoltán csontkovács telefonszám
Tibold Zoltán csontkovács email cím